17 Haziran 2019 PAZARTESİ                                                                                                                                                                                                                                                                       Sayı : 30804

 

Resmî Gazete

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SİBER GÜVENLİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve  Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YÜSİMER): Yalova Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; siber güvenlik alanında bölge ve ülke çapında bilinçlenmeye katkıda bulunmak, kurumların isteği üzerine siber güvenlik alanında rapor hazırlamak, nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve siber güvenlik alanında akademik çalışmalar yapmaktır.

 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek ve organize etmek.

b) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık, araştırma, eğitim ve uygulama hizmeti vermek.

c) Ulusal ve uluslararası seminerler, sempozyumlar, kongreler, konferanslar, kurslar ve diğer bilimsel etkinlikler düzenlemek ve gerektiğinde sertifika veya katılım belgeleri vermek.

ç) Siber güvenlik alanında çağın ihtiyaçlarına uygun laboratuvar ve tesisleri kurmak.

d) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

e) Öğrencilerin Merkezin görev alanına giren konularda yaptığı yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan gücü yetiştirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

 

 

Etiket: Siber güvenlik mevzuat